NOVINKY
NOVINKY      10. 10. 2023

Oznámení o přijetí usnesení valné hromady společnosti ITIS Holding a.s. o přeměně akcií na zaknihované akcie

Společnost ITIS Holding a.s., se sídlem Argentinská 1610/4, 170 00 Praha 7, IČO: 07961774, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24258 (dále jen „Společnost“), tímto v souladu s § 529 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), oznamuje, že valná hromada Společnosti, která se konala dne 7. 6. 2023, přijala rozhodnutí o přeměně akcií Společnosti na zaknihované akcie.

Valná hromada Společnosti rozhodla takto:

„Podoba veškerých akcií předmětné společnosti se mění z listinné na zaknihovanou, tedy dochází k přeměně všech 4.000.000 kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1 Kč (jedna koruna česká) na 4.000.000 kusů zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1 Kč (jedna koruna česká).“

V souvislosti s výše uvedeným rozhodnutím valné hromady Společnost tímto vyzývá všechny vlastníky akcií vydaných Společnosti, aby odevzdali tyto akcie v lhůtě do 31. prosince 2023 a při odevzdávaní akcií sdělili Společnosti číslo účtu v příslušné evidenci, na který mají být akcie zaevidovány.

Společnost dále upozorňuje, že v souladu s § 530 odst. 2 OZ, odevzdá-li vlastník Společnosti akcie a nesdělí-li jí číslo účtu v příslušné evidenci, na který má být akcie zaevidována, ani v dodatečné lhůtě, přejde na Společnost vlastnické právo k této akcii dnem, kdy za ni jeho vlastníku zaplatí spravedlivou cenu.

Nepředloží-li akcionáři své akcie Společnosti ani v dodatečné lhůtě, budou tyto nepředložené akcie v souladu s § 531 OZ prohlášeny za neplatné.

Společnost dále upozorňuje, že veřejná listina (notářský zápis) o rozhodnutí valné hromady Společnosti ze dne 7. 6. 2023 o přeměně akcií Společnosti na zaknihované akcie je uložena k nahlédnutí v sídle Společnosti. Tato listina je také uložena ve sbírce listin obchodního rejstříku.

V Praze dne 10. října 2023
ITIS Holding a.s.© 2024 ITIS HOLDING
Design by vipIT.sk